Die Freien   Kaub / Rhein

Die Freien 
Kaub/Rhein

FraktionsarbeitHaupt- und Finanzausschuss

Anja Staudt, Uwe Bernd, Alexandra Kilian  

Vertreter:  Janine Büter, Heinz Gerhard Lang


Rechnungsprüfungsausschuss

Thomas Richarz

Vertreter: Heinz Gerhard LangFremdenverkehrs- und Kulturausschuss

Astrid Maisch, Helmut Herke

Vertreter: Thomas Richarz, Lieselotte Mondani, Anja StaudtStadtsanierungs-,  Bau- und Liegenschaftsausschuss

Thomas Richarz, René Kogler, Anja Staudt

Vertreter Uwe Bernd, Winfried Gros, Janine BüterJungend-, Sport und Seniorenausschuss

Heinz Gerhard Lang, Björn Boss, Uwe Ochs

Vertreter Heinz Helmut Pfaff, Jan Voss, Lars Ochs
Ausschüsse